Vedtekter

VEDTEKTER FOR NOBIO’S NÆRVARMEFORUM

Vedtatt på stiftelsesmøtet 29.02.2012

§ 1 Forumets navn

Forumets navn er Nærvarmeforum. Forumet administreres av og er knyttet til Norsk
Bioenergiforening (NoBio). Nærvarmeforum er stiftet 29.02.2012


§ 2 Formål

Nærvarmeforum er et nettverk av mindre bedrifter som ønsker å etablere og/eller har etablert
produksjon/salg av biobrensel og/eller biovarme.
Nærvarmeforum skal gjennom sin virksomhet bidra til informasjonsutveksling mellom
medlemmene med den hensikt å bedre næringsgrunnlaget for disse.
Nærvarmeforum skal;
 • Skape synergier mellom etablerte og potensielle aktører innenfor bio-brensel og
     varmesektoren i den hensikt og utløse nye bærekraftige prosjekter
 • Skape synergier mellom etablerte aktører i den hensikt og effektivisere og styrke
     økonomien i allerede etablerte prosjekter
 • Etablere en møteplass der biobrensel- og biovarmeleverandører kan utveksle
     informasjon internt med sikte på å øke medlemmenes tilgang på relevant informasjon.
     Forumet skal også fungere som en møteplass mellom medlemmene og andre aktuelle
     bransjesektorer, som for eksempel utstyrsleverandører og konsulentselskaper
 • Øke kompetansen for forumets medlemmer

§ 3 Medlemmer

Følgende aktører innen bioenergisektoren kan bli medlemmer;
 • Leverandører og potensielle leverandører av biovarme.
 • Biobrenselprodusenter og potensielle biobrenselprodusenter.
Medlemskap i Nærvarmeforum registreres gjennom innmelding i e-postnettverket (se §4).

§ 4 Arbeidsform

 • All aktivitet i regi av Nærvarmeforum skal være et ledd i å fremme formålet.
 • Det arrangeres normalt 2 møter/samlinger i året, herunder et årsmøte i første del avåret.
 • Sekretariatet i Nærvarmeforum kaller inn til møter.
 • Det opprettes et e-postnettverk som fritt kan benyttes av forumets medlemmer til
     intern informasjonsspredning.
 • Det bør opprettes en egen lukket brukergruppe for medlemmene på sosiale medier,
     som for eks. Facebook eller Linkedin.

§ 5 Forumets styringsgruppe

Det opprettes en styringsgruppe på 3 medlemmer. Gruppen konstituerer seg selv og velger
leder. Styringsgruppen velges hvert år på årsmøtet.
Styringsgruppen skal planlegge Nærvarmeforums faglige aktivitet gjennom året.

§6 Økonomi

Medlemmene dekker egne kostnader forbundet med aktiviteten i Nærvarmeforum.
Styringsgruppen bør, sammen med sekretariatet, avklare forumets økonomi med sikte på å
sikre videre drift.


§ 7 Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres ved 2/3 flertall av de møtende medlemmene på årsmøtet. Forslag til
endring må senest sendes medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet.

§ 8 Oppløsning

Nærvarmeforumet kan oppløses etter vedtak på årsmøtet. Forslag til oppløsning må senest
sendes medlemmene sammen med innkalling til møtet. Vedtak om oppløsning er gyldig når
minst 2/3 av de møtende stemmer for dette.
Nærvarmeforum ble etablert gjennom støtte fra